Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu PACIČKY.CZ

umístěného na internetové stránce www.pacicky.cz

 

1.       Úvodní ustanovení

1.1.          Internetový portál PACIČKY.CZ je internetovým tržištěm, které zprostředkovává prodej a nákup nových a použitých chovatelských potřeb. Provozovatelem tohoto internetového portálu je Lukáš Tvrdík, IČ: 75332680, DIČ: CZ7511190093, se sídlem Soukenická 2082/7, Nové Město, 11000 Praha 1 („Provozovatel“), a uživateli portálu jsou ti, kteří na něm chovatelské potřeby nabízejí a prodávají („Prodejci“) a poptávají a nakupují („Nakupující“). Prodejci a Nakupující jsou dále společně označováni též jako „Uživatelé“ nebo v jednotném čísle jako „Uživatel“. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů, které mezi Prodejci a Nakupujícími při využívání portálu PACIČKY.CZ vznikají. Provozovatel jakožto zprostředkovatel pouze vyvíjí činnost směřující k tomu, aby Prodejci a Nakupující měli příležitost tyto smluvní vztahy („Kupní smlouvy“) prostřednictvím portálu PACIČKY.CZ uzavírat. Za tímto účelem Provozovatel s Uživateli uzavírá smlouvy o zprostředkování nákupu nebo prodeje zboží.

1.2.         Tyto obchodní podmínky portálu PACIČKY.CZ („Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti, které mezi Provozovatelem a Uživateli a mezi Uživateli navzájem vznikají při provozování a používání portálu PACIČKY.CZ. Registrací na portálu PACIČKY.CZ a v případě neregistrovaného Uživatele dokončením objednávky na portálu PACIČKY.CZ Uživatel potvrzuje, že se s aktuálním zněním Obchodních podmínek seznámil, a zavazuje se tyto Obchodní podmínky respektovat a řídit se jimi. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky jednostranně měnit a doplňovat. O případné změně či doplnění Obchodních podmínek informuje Provozovatel oznámením v sekci „Novinky“ na portálu PACIČKY.CZ a registrované Uživatele též e-mailovou zprávou tak, aby se tito Uživatelé mohli s novým zněním Obchodních podmínek bezodkladně seznámit. Změny a doplnění Obchodních podmínek nabývají účinnosti 16. dnem po jejich zveřejnění na portálu PACIČKY.CZ.

1.3.           Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami Uživatel potvrzuje, že je fyzickou či právnickou osobou způsobilou k právním jednáním, která hodlá prostřednictvím portálu PACIČKY.CZ činit, tedy k nákupu a/nebo prodeji chovatelských potřeb a k uzavření smlouvy o zprostředkování takového nákupu a/nebo prodeje. Za Uživatele, který je právnickou osobou, jedná při registraci uvedená osoba fyzická.

 

2.       Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů

2.1.             Registrace Uživatele je na portálu PACIČKY.CZ zdarma. Registrací vznikne Uživateli jeho účet Nakupujícího. Nakupovat zboží na portálu PACIČKY.CZ však mohou vedle registrovaných Uživatelů i Uživatelé bez registrace. Prodávat zboží mohou na portálu PACIČKY.CZ pouze registrovaní Uživatelé, kteří si po registraci ve svém účtu Nakupujícího vytvořili i svůj účet Prodejce.

2.2.         K uzavření smlouvy o zprostředkování nákupu zboží dochází mezi Provozovatelem a Uživatelem okamžikem registrace Uživatele nebo odesláním objednávky neregistrovaného Uživatele. K uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje zboží dochází mezi Provozovatelem a Uživatelem okamžikem, kdy si registrovaný Uživatel vytvoří účet Prodejce.

2.3.             Provozovatel jakožto zprostředkovatel neodpovídá za splnění povinností Prodejců a Nakupujících vyplývajících z uzavřených Kupních smluv, neodpovídá za případné vady prodaného zboží ani za škodu, která by případně Prodejci či Nakupujícímu na základě Kupní smlouvy či v souvislosti s ní vznikla. Provozovatel neřeší reklamace prodaného zboží ani případné spory mezi Prodejcem a Nakupujícím.

2.4.          Provozovatel neodpovídá za obsah nabídek Prodejců, zejména neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost popisu nabízeného zboží ani za přesnost a věrnost jeho vyobrazení. Provozovatel neodpovídá ani za správnost a pravdivost informací a údajů, které o sobě Uživatelé na portálu PACIČKY.CZ uvádějí. Provozovatel tyto informace ani identitu Uživatelů žádným způsobem neprověřuje. Provozovatel neodpovídá ani za nekalosoutěžní jednání či porušení autorských nebo osobnostních práv třetích osob, kterých by se případně Uživatel na portálu PACIČKY.CZ dopustil.

2.5.             Na používání portálu PACIČKY.CZ není právní nárok. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci dosud neregistrovaného Uživatele a nezprostředkovat objednávku neregistrovaného Uživatele, a to i bez uvedení důvodu.

2.6.           V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo právních předpisů České republiky ze strany registrovaného Uživatele je Provozovatel oprávněn takovému Uživateli deaktivací jeho účtu na portálu PACIČKY.CZ dočasně znemožnit používání portálu s tím, že po odstranění závadného stavu bude účet Uživatele znovu aktivován. K možnosti výpovědi smlouvy o zprostředkování nákupu nebo prodeje zboží spojené s definitivním zrušením a smazáním příslušného účtu Uživatele na portálu PACIČKY.CZ viz odst. 2.15. těchto Obchodních podmínek.

2.7.         Provozovatel nezaručuje nepřetržitý a trvalý přístup na portál PACIČKY.CZ ani nezávadnost a bezpečnost jeho užívání. Provozovatel nezaručuje uchovávání dat Uživatelů. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou Uživateli při používání portálu PACIČKY.CZ ani v jeho důsledku, zejména neodpovídá za škody způsobené přerušením provozu či poruchou portálu, počítačovými viry, ztrátou dat, neoprávněným přístupem k přenosům či datům Uživatele apod.

2.8.         Portál PACIČKY.CZ je určen k prodeji a nákupu nových a použitých chovatelských potřeb. Jiné zboží nesmí být na portálu nabízeno a prodáváno. Výslovně se zakazuje nabízení a prodej živých zvířat. Zakázán je též prodej zboží, které odporuje zásadám odpovědného a humánního chovu zvířat. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z portálu nabídku jakéhokoliv zboží, které by porušovalo tyto Obchodní podmínky či zákony České republiky nebo které by jiným způsobem odporovalo záměru, s nímž Provozovatel tento portál vytvořil, a to i bez uvedení důvodu. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami Prodejce potvrzuje, že je oprávněn jím nabízené zboží nabízet a prodávat a že toto zboží splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právními předpisy České republiky.

2.9.          Popis a vyobrazení nabízeného zboží musí co možná nejpřesněji a nejvěrněji odpovídat skutečnosti. V případě, že použité vyobrazení je pouze ilustrační či z jiného důvodu neodpovídá přesně skutečnosti, musí Prodejce v popisu zboží či přímo v jeho vyobrazení na tuto skutečnost upozornit.

2.10.         Zboží je na portálu PACIČKY.CZ rozděleno do kategorií. Prodejce je povinen nabídku zboží umístit do té kategorie, která danému zboží a účelu jeho užití nejlépe odpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo kterékoliv zboží přemístit do jiné kategorie, než do které jej umístil Prodejce. V případě nejasnosti, do které kategorie konkrétní zboží zařadit, a v případě potřeby vytvořit kategorii novou, Prodejce kontaktuje Provozovatele na e-mailové adrese info@pacicky.cz. Při zadání nové nabídky zboží je Prodejce povinen zaškrtnutím příslušného políčka upřesnit, zda se jedná o nové či použité zboží. Prodejce má možnost nabídku svého zboží kdykoliv smazat či na libovolnou dobu skrýt. Prodejce též může kdykoliv měnit a upravovat popis a vyobrazení nabízeného zboží.

2.11.     Prodejce je povinen uvádět ve své nabídce konečnou cenu zboží včetně provize Provozovatele, případné DPH a včetně všech dalších případných daní a poplatků („konečná cena“). Konečná cena nezahrnuje pouze cenu za dopravu zboží a za způsob jeho platby („cena za dopravu a platbu“), kterou Prodejce uvádí zvlášť.

2.12.      Vložením fotografie nabízeného zboží na portál PACICKY.CZ poskytuje Prodejce Provozovateli souhlas a právo k užití této fotografie pro účely propagace a popularizace portálu (např. v novinách, časopisech, na internetových portálech apod.). K jiným účelům, než je propagace a popularizace portálu PACICKY.CZ, nesmí Provozovatel fotografii použít.

2.13.         Nakupující za užívání portálu PACIČKY.CZ ani za zprostředkování nákupu zboží neplatí Provozovateli žádný poplatek ani provizi. Pro Nakupujícího je tedy využívání portálu PACIČKY.CZ zcela zdarma.

2.14.         Vytvoření účtu Prodejce a prezentace nabízeného zboží na portálu PACIČKY.CZ je pro Prodejce zcela zdarma. Prodejce platí za níže uvedených podmínek za zprostředkování prodeje zboží Provozovateli provizi pouze z realizovaných prodejů. Právo na provizi vzniká Provozovateli okamžikem uzavření zprostředkované Kupní smlouvy mezi Nakupujícím a Prodejcem. Zaváděcí zvýhodněná výše provize Provozovatele činí 5 % z konečné ceny prodaného zboží uvedené v nabídce Prodejce a bude platit až do 29.2.2016. Počínaje dnem 1.3.2016 činí výše provize Provozovatele 10 % z konečné ceny prodaného zboží uvedené v nabídce Prodejce. Takto vypočtená provize již zahrnuje DPH a je tedy konečná. Pokud Nakupující koupené zboží nezaplatí a není mu proto Prodejcem odesláno či dopravcem nebo Prodejcem předáno a Prodejce tuto skutečnost Provozovateli oznámí a prokáže, bude provize Provozovatelem zpravidla Prodejci odpuštěna (pokud ještě nebyla uhrazena) či bude o výši již zaplacené provize ponížena provize v následujícím fakturačním období. Na odpuštění provize či ponížení provize v následujícím fakturačním období však není právní nárok a Provozovatel může v odůvodněných případech dle své úvahy takový postup odmítnout. Prodejce hradí Provozovateli provize za uplynulý kalendářní měsíc na základě souhrnného měsíčního vyúčtování provizí nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, a to převodem na bankovní účet Provozovatele uvedený ve vyúčtování. Souhrnné měsíční vyúčtování provizí za uplynulý kalendářní měsíc zašle Provozovatel Prodejci na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud souhrnná výše provizí za uplynulý kalendářní měsíc nedosáhne částky 50,- Kč, je Provozovatel dle svého uvážení oprávněn, a to i opakovaně, převést tuto částku do dalšího měsíce, a zahrnout ji tak do souhrnného měsíčního vyúčtování provizí až za tento další kalendářní měsíc. O případném převedení provize do dalšího kalendářního měsíce bude Prodejce informován e-mailovou zprávou. V případě prodlení s úhradou provize je Provozovatel oprávněn dočasně (do uhrazení dlužné provize) deaktivovat účet daného Uživatele na portálu PACIČKY.CZ, vypovědět Uživateli smlouvu o zprostředkování prodeje i nákupu zboží a nepovolit opětovnou registraci tohoto Uživatele a vymáhat dlužnou provizi včetně úroku z prodlení soudní cestou.

2.15.         Smlouvu o zprostředkování nákupu nebo prodeje zboží může jak Uživatel, tak i Provozovatel ukončit výpovědí, a to kdykoliv, bez uvedení důvodu, Uživatel bez výpovědní doby a Provozovatel s výpovědní dobou v délce 15 dnů. Výpověď je možno učinit písemně nebo formou elektronické zprávy (e-mail) a účinnosti nabývá doručením druhé smluvní straně. Výpověď ve formě e-mailové zprávy Uživatel Provozovateli zašle na e-mailovou adresu info@pacicky.cz. Vypovídá-li smlouvu Uživatel, který je i Prodejcem, nebo vypovídá-li smlouvu Provozovatel Uživateli, který je i Prodejcem, musí být z výpovědi zřejmé, zda se týká pouze smlouvy o zprostředkování prodeje zboží či zda se vypovídá současně i smlouva o zprostředkování nákupu zboží. Po ukončení smlouvy výpovědí Provozovatel na portálu PACIČKY.CZ zruší a smaže příslušný účet registrovaného Uživatele, kterého se výpověď týkala. V případě závažného porušení těchto Obchodních podmínek nebo právních předpisů České republiky Uživatelem může Provozovatel smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to i pouhým zrušením a smazáním příslušného účtu Uživatele na portálu PACIČKY.CZ. Smlouva o zprostředkování nákupu zboží uzavřená odesláním objednávky neregistrovaného Uživatele zaniká též uzavřením zprostředkované Kupní smlouvy.

 

3.       Zprostředkovaná Kupní smlouva, její uzavření a plnění

3.1.          O objednávce Nakupujícího je Prodejce informován ve svém účtu Prodejce na portálu PACIČKY.CZ (sekce „Přehled prodejce“ a sekce „Zobrazit Vaše objednávky“) a současně též automaticky generovaným e-mailem zaslaným do jeho e-mailové schránky.

3.2.          Kupní smlouva je mezi Nakupujícím a Prodejcem uzavřena v okamžiku, kdy Prodejce na portálu PACIČKY.CZ potvrdí (akceptuje) objednávku Nakupujícího a toto potvrzení objednávky Nakupujícímu dojde. O potvrzení objednávky Prodejcem je Nakupující informován automaticky generovaným e-mailem zaslaným do jeho e-mailové schránky  a registrovaný Nakupující současně též vyznačením potvrzení objednávky v účtu Nakupujícího na portálu PACIČKY.CZ (sekce „Historie objednávek“). Objednávka Nakupujícího je tedy pouze návrhem na uzavření Kupní smlouvy a Prodejce není povinen ji akceptovat.

3.3.         Konečnou cenu zakoupeného zboží a cenu za dopravu a platbu hradí Nakupující přímo Prodejci, a to předem před zasláním zboží převodem na účet Prodejce, případně dobírkou při převzetí zboží. Možné způsoby platby a dopravy zboží definuje každý Prodejce ve svém účtu na portálu PACIČKY.CZ. Osobní odběr zakoupeného zboží, pokud jej Prodejce jako způsob dopravy nabízí, mohou využít pouze registrovaní Nakupující.

3.4.       Zboží, které Nakupující vkládá do košíku a objednává v jedné objednávce, může pocházet od více Prodejců. Taková hromadná objednávka je současně návrhem na uzavření několika samostatných Kupních smluv s vícero Prodejci, z nichž někteří mohou jim adresovanou část objednávky potvrdit a jiní nikoliv. Každému z Prodejců se hradí cena za dopravu a platbu jeho zboží zvlášť, a hromadná objednávka proto zahrnuje (sčítá) ceny za dopravu a platbu všech dotčených Prodejců. Celková cena objednaného zboží a celková cena za dopravu a platbu je zobrazena až při dokončení hromadné objednávky.

3.5.        Při platbě na účet předem je Prodejce povinen zakoupené zboží Nakupujícímu zaslat bez zbytečného odkladu po té, kdy bude na jeho účet připsána konečná cena zboží spolu s cenou za dopravu a platbu. Při platbě dobírkou je Prodejce povinen zakoupené zboží Nakupujícímu zaslat bez zbytečného odkladu po té, kdy objednávku Nakupujícího potvrdil. Nakupující je povinen zakoupené zboží zaplatit a převzít v souladu se zvoleným způsobem dopravy a platby. Při osobním odběru zakoupeného zboží dojde k předání zboží (a při platbě dobírkou i k jeho zaplacení) dle individuální domluvy Prodejce s Nakupujícím prostřednictvím vnitřní pošty portálu PACIČKY.CZ.

3.6.       Uvede-li Uživatel při registraci na portálu PACIČKY.CZ své identifikační číslo („IČ“), má se za to, že je při uzavírání Kupních smluv na portálu PACIČKY.CZ podnikatelem ve smyslu § 420 až § 422 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („podnikatel“). Případné IČ Prodejce se Nakupujícímu zobrazí mezi identifikačními údaji Prodejce při kompletaci objednávky před jejím odesláním, v automaticky generovaném e-mailu, který obdrží po odeslání objednávky, a registrovanému Nakupujícímu též v sekci „Historie objednávek“ v jeho účtu Nakupujícího. Případné IČ Nakupujícího se Prodejci zobrazí v detailu příslušné objednávky v jeho účtu Prodejce.

3.7.        Je-li Prodejce podnikatelem a Nakupující spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („spotřebitel“), je spotřebitel oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být písemné a spotřebitel je podnikateli zašle prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Vzorový formulář odstoupení spotřebitele od Kupní smlouvy je k dispozici na portálu PACIČKY.CZ. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, spotřebitel podnikateli zašle nebo předá zpět zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení spotřebitele od Kupní smlouvy, podnikatel spotřebiteli vrátí konečnou cenu zakoupeného zboží spolu s cenou jeho dopravy a platby. Tyto peněžní prostředky však podnikatel není povinen vrátit spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel nemůže výše uvedeným způsobem od Kupní smlouvy odstoupit, byla-li jejím předmětem dodávka zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i v dalších případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

4.       Zákaz komunikace umožňující prodej mimo portál

4.1.         Uživatel nesmí na portálu PACICKY.CZ žádným způsobem zveřejňovat ani jiným Uživatelům vnitřní poštou či e-mailem nebo jinak (např. poštou při zaslání zakoupeného zboží) sdělovat své identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, adresa webových či facebookových stránek apod.) nebo informace o možnostech prodeje a nákupu jakéhokoliv zboží mimo portál PACIČKY.CZ (vlastní e-shop či kamenná prodejna Prodejce apod.). Uživatel nesmí k vyhledávání identifikačních a kontaktních údajů a informací o možnostech prodeje a nákupu mimo portál PACIČKY.CZ jiné Uživatele ani navádět či poskytnutí takových údajů a informací od jiného Uživatele jakýmkoliv způsobem požadovat. Porušením tohoto zákazu není uvedení jména, příjmení a adresy Prodejce na zásilce při zasílání zakoupeného zboží Nakupujícímu ani sdělení údajů nezbytných pro zorganizování osobního odběru zakoupeného zboží ve zprávě zaslané vnitřní poštou portálu po zakoupení zboží. V případě porušení zákazů uvedených v tomto odstavci zaplatí Uživatel Provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody v celém jejím rozsahu.

 

5.       Osobní údaje a jejich zpracování

5.1.         Identifikační a kontaktní údaje, které Uživatel na portálu PACICKY.CZ poskytne Provozovateli, musí být přesné, správné a pravdivé. Uživatel je povinen bezodkladně informovat Provozovatele o změně kteréhokoliv z těchto údajů, a to opravou daného údaje v příslušné sekci portálu PACICKY.CZ.

5.2.         Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů pro účely plnění smlouvy o zprostředkování prodeje nebo nákupu zboží, kterou s Uživatelem prostřednictvím portálu PACIČKY.CZ uzavřel. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu Provozovatelem zpracovávány identifikační a kontaktní údaje, které o sobě Uživatel uvedl při registraci nebo v objednávce, a dále informace vztahující se ke zprostředkovávané Kupní smlouvě (např. identifikace zboží, způsob jeho úhrady včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého a na který byla platba provedena apod.). V případě, že Uživatel s tímto zpracováním údajů nesouhlasí, nelze smlouvu o zprostředkování prodeje nebo nákupu zboží uzavřít, a tedy ani využívat portál PACIČKY.CZ. Uvedený rozsah osobních údajů je Provozovatel oprávněn zpracovávat též za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Uživatelem.

5.3.        Vedle výše uvedeného je dále Provozovatel na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo Uživatele k šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb Provozovatele obdobných těm, které již Uživateli poskytl; a ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. umožňuje Provozovateli zpracovávat jméno, příjmení a adresu Uživatele za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že Provozovatel může uvedené údaje takto zpracovávat pouze tehdy, pokud s tím Uživatel nevysloví nesouhlas. Svůj nesouhlas může Uživatel projevit formou e-mailové zprávy zaslané na elektronickou adresu Provozovatele info@pacicky.cz.

5.4.         Veškeré zpracování osobních údajů Uživatelů provádí Provozovatel sám a vlastními prostředky. Osobní údaje Uživatele a další informace uvedené v odst. 5.2. výše je Provozovatel oprávněn a povinen poskytnout jinému Uživateli, který projeví zájem uzavřít s Uživatelem, o jehož údaje se jedná, prostřednictvím portálu PACIČKY.CZ Kupní smlouvu. Takto poskytnuté údaje je Uživatel oprávněn využít pouze pro účely uzavření a plnění zprostředkované Kupní smlouvy a pro realizaci práv a povinností z této Kupní smlouvy vyplývajících. K jiným účelům Uživatel nesmí poskytnuté údaje zpracovávat ani využívat. Jiným subjektům předá Provozovatel osobní údaje Uživatelů jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k takovým údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k osobním údajům) nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud apod.).

5.5.           Uživatel má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy, zejména právo požádat Provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona č. 101/2000 Sb.) a dále právo požádat Provozovatele o vysvětlení a případně o odstranění protiprávního stavu (zejména formou blokování, opravy, doplnění či likvidace osobních údajů) domnívá-li se, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.). V takovém případě se Uživatel rovněž může se stížností obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6.       Závěrečná ustanovení

6.1.         Smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživateli a mezi Uživateli navzájem, které vznikají při provozování a používání portálu PACIČKY.CZ, se řídí těmito Obchodními podmínkami a subsidiárně právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouvy o zprostředkování prodeje nebo nákupu zboží uzavřené mezi Provozovatelem a registrovanými Uživateli přitom jsou smlouvami zavazujícími dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a práva a povinnosti z těchto smluv se proto řídí Obchodními podmínkami v právě aktuálním znění. Práva a povinnosti ze smluv o zprostředkování nákupu zboží uzavřených mezi Provozovatelem a neregistrovanými Uživateli a práva a povinnosti ze zprostředkovaných Kupních smluv uzavřených mezi Nakupujícími a Prodejci se řídí zněním Obchodních podmínek platným a účinným v okamžiku uzavření dané smlouvy o zprostředkování či dané Kupní smlouvy.

6.2.          Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11.5.2015.